Ban lãnh đạo

//www.intergreat.com/sites/default/files/ieg-home-block/yinghui_0.jpg
Yinghui Gilbert
Giám đốc
Hợp tác Quốc tế
//www.intergreat.com/sites/default/files/ieg-home-block/Julia1.jpg
Julia Wang
Giám đốc
Tài chính
//www.intergreat.com/sites/default/files/ieg-home-block/Olivia_0.jpg
Olivia Bo
Giám đốc
khu vực Trung Quốc
//www.intergreat.com/sites/default/files/ieg-home-block/terencemurray.jpg
Terence Murray
Giám đốc
Chiến lược và Phát triển
kinh doanh
//www.intergreat.com/sites/default/files/ieg-home-block/Danny1.jpg
Danny Nguyen
Giám đốc
phát triển sản phẩm

Làm việc với chúng tôi?

Cùng tìm hiểu một số đối tác toàn cầu đang làm việc với chúng tôi.

Tìm hiểu thêm